Наші книги

Біоенергетичні системи в аграрному виробництві

Навчальний посібник

  • Біоенергетичні системи в аграрному виробництві: навчальний посібник / [Голуб Г.А., Кухарець С.М. Марус О.А. та ін.]; за ред. Г.А. Голуба. - К.: НУБіП України, 2017. - 229 с.

Навчальний посібник розроблено на основі останніх досягнень та результатів науково-дослідних робіт. Він містить актуальні узагальнення щодо конструкції, розрахунку та експлуатації біоенергетичних систем в аграрному виробництві. Серед них основні поняття щодо біоенергетичних систем в аграрному виробництві, основи виробництва і використання дизельного біопалива, біоетанолу, виробництва біогазу, використання біогазу на теплові потреби та для отримання електроенергії, механізації заготівлі соломи для енергетичного використання та виробництва енергетичних культур.

Управління технологічними процесами у тваринництві

Навчальний посібник

Голуб Г.А. Управління технологічними процесами у тваринництві: навч. посіб. / Г.А. Голуб - К., НУБіП України, 2016. - 148 с.

Навчальний посібник розроблено на основі останніх досягнень та результатів науково-дослідних робіт. Він містить актуальні узагальнення з управління технологічними процесами у тваринництві. Серед них поняття управління технологічними процесами в тваринництві та агроекосистемах, основи управління диверсифікованим виробництвом продукції та енергії, кормовими ресурсами та поголів'ям тварин, технологічними процесами виробництва комбікормів, доїння корів, переробки молока в умовах сільськогосподарського виробництва, управління технологічними процесами видалення гною, виробництва біогазу та компостів.

Виробництво та використання дизельного біопалива на основі рослинних олій :  / [Г. А. Голуб, М. Ю. Павленко, В. В. Чуба, С. М. Кухарець] ; за ред. Г. А. Голуба. ‒ К. : НУБіП України, 2015. - 119с.

Містять актуальні узагальнення з розробки технології виробництва дизельного біопалива на основі рослинних олій та його використання в агропромисловому виробництві й можуть бути використані агропромисловими підприємствами та підприємствами сільськогосподарського машинобудування.

Технологія переробки біологічних відходів у біогазових установках з обертовими реакторами : наук.-метод. рекомендації / [Г. А. Голуб, О. В. Сидорчук, С. М. Кухарець та ін.] : за ред. Г. А. Голуба. - К. : НУБіП України, 2014. - 106 с. 
Містять актуальні узагальнення з розробки технології інтегральної переробки біологічних відходів у біогазових установках в умовах агропромислового комплексу України й можуть бути використані агропромисловими підприємствами та підприємствами сільськогосподарського машинобудування.

Кухарець С. М. Підвищення енергетичної автономності агроекосистем. Механіко-технологічні основи : монографія / С. М. Кухарець. - Житомир : ЖНАЕУ, 2016. - 192 с. 

У монографії обґрунтовано механіко-технологічні основи формалізації структури агроекосистем на основі оптимізації взаємозв'язків між елементами агроекосистеми у визначеному діапазоні умов. Приведені принципи удосконалення обладнання для виробництва біоенергоресурсів шляхом мінімізації його енергоємності при збереженні якісних показників технологічних процесів. Монографія призначена для наукових співробітників, аспірантів, конструкторів техніки, студентів та фахівців сільського господарства та енергетики.

Альтернативна енергетика

Навчальний посібник

Альтернативна енергетика: навч. посіб. / М. Д. Мельничук, В. О. Дубровін, В. Г. Мироненко [та ін.]. - К. : Аграр Медіа Груп, 2012. - 244 с.

Проаналізовано енергетичну та екологічну ситуацію в світі. Визначений вплив палив на екологію довкілля. Розглянуті мінеральні види палив та проаналізовані їх запаси в світі та в Україні. Розглянуті технології та технічні засоби використання альтернативних джерел енергії: енергії вітру, сонця, водних ресурсів, геотермальних джерел. Особливу увагу приділено розгляду питань виробництва і використання біопалив. 

Виробництво трихограми. Механіко-технологічні основи

Наукова монографія

Марус О.А. Виробництво трихограми. Механіко-технологічні основи: монографія / Марус О.А., Голуб Г.А. - К.: НУБіП України, 2015. - 232 с.

У монографії обґрунтовано конструкціно-технологічні параметри пневматичного калібратора яєць зернової молі, проаналізовано вплив крупності яєць зернової молі на якісні показники ентомологічного препарату трихограми, визначено ефективність препарату в польових умовах, встановлено економічну ефективність виробництва та внесення препарату. Призначена для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, спеціалістів аграрної сфери, що займаються дослідженням та впровадженням виробництва екологічно-безпечної продукції.

Перспективи розвитку альтернативної енергетики на Поліссі України

Наукова монографія

Перспективи розвитку альтернативної енергетики на Поліссі України / В. О. Дубровін, Л. Д. Романчук, С. М. Кухарець [та ін.]; відп. ред. О. В. Скидан. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 335 с.

Зростаюче техногенне навантаження на навколишнє середовище та загострення проблеми екологічної безпеки вимагає кардинальної зміни політики у цій сфері та забезпечення збалансованого розвитку економіки, енергетики і екології. Вирішення вказаного питання можливе за рахунок оптимізації структури енергетичного балансу держави та її регіонів, у якому якомога більшу частку мають становити енергоносії, отримані з відновлюваних джерел енергії та альтернативні види палива. З метою активізації діяльності щодо вирішення вказаного завдання на базі Житомирського національного агроекологічного університету створено Поліський центр еколого-енергетичних технологій.